PRODUCT CENTER
强大的产品研发能力和创新能力

青铜器夔蛟龙纹尊
藏品|艺术

¥ 50.00 元

以商代时期的独特的酒文化,衍生出来的盛装器具,采用独特的青铜制作工艺。其造型之美、工艺之精,让人叹为观止。其中特别典型的就是盛酒器一尊。尊口较大,肩部丰圆突起,圈足较小,全身兽面纹结构紧密,兽目及躯体上方整齐排列的龙纹纹饰绵密,兽纹的主干和花纹有明显区别。
功能特点
发型单位

XX参数
演示文字
*****
演示文字
********
演示文字
****
演示文字
*******************
演示文字
*****
演示文字
*****************************
xx参数
演示文字
******************
演示文字
*************************
演示文字
*********
演示文字
*****